Съобщения

Издадено разрешение за строеж

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 76/03.11.2016г. на главния архитект на район „Младост” за обект: “Временна автомивка с подобекти: временен обслужващ обект – кафе на самообслужване, гараж и помещение за помпено-хидрофорна уредба, временни навеси и открит временен паркинг с обща ЗП 201,90 кв.м в УПИ IX-“за озеленяване и обслужващи дейности” /ПИ с идентификатор 68134.4081.17/, кв.1, местност НПЗ „Изток“, м.“Къро“ по плана на гр.София“, приложение към което е писмо изх.№ 94-00-5841/15.06.2016г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

16:26 | 03.11.16 | Съобщения