Съобщения

Заповед на Главния архитект

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ17-РА50-1/01.02.2017г на Главния архитект на Столична община – район „Младост“, с която е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ VIII-614, УПИ XXVII-614 и УПИ XXXII-1393, кв. 32, м.„Горубляне“, район „Младост“, Столична община.

16:31 | 01.02.17 | Съобщения