Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 06/29.01.2015г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Преустройство и промяна на предназначението на Магазин №5 със ЗП 82,09 кв.м в ЗАЛОЖНА КЪЩА със ЗП 34,52 кв.м и ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ със ЗП 47,57 кв.м, находящи се на партера в бл.387, вх.2, УПИ I-19,20,23, кв.17, местност ж.к.”Младост-3” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-9964/25.11.2014г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.
1. Съобщение

14:38 | 02.02.15 | Съобщения