Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ17-РА50-5/30.03.2017г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост“, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в териториален обхват: УПИ VIII-1430, 1297, отреден „за администрация, обслужване и паркинг“ и УПИ XI-746 отреден „за общ. обсл.“, кв. 8, м. „НПЗ “Изток” м. Къро“, район „Младост“, гр. София.

17:32 | 06.04.17 | Съобщения