Съобщения

Съобщение

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00103/ 24.04.2017 г. за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане № 11590623/ 04.07.2011 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното, както и предвид дълбочината и конструкцията на водовземното съоръжение и характеризирането на подземните водни тела в района на гр. София, водоносния хоризонт, от който се осъществява водовземането – неоген-кватернерен водоносен хоризонт, подземното водно тяло следва да бъде „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030, вместо „Порови води в Неогена – Софийска коктловина“ с код BG1G000000N033. С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло BG1G00000NQ030 „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина” и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите – водоснабдяване за други цели.

2. Водно гяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина с код BG1G00000NQ030

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването – без
промяна:
Тръбен кладенец „ ТК – БС КОНЕКШЪН, МЛАДОСТ, СОФИЯ”

4. Място на водовземане: без промяна

5. Обект на водоснабдяване: без промяна.

6. Проектни параметри на използването:

Годишно водно количество: 6308 м3/год, средноденонощен дебит 0,2 л/с

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни количества от всеки кладенец.

• Да се извършва ежемесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.

• Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.

• Да извършва ежегодно за всеки кладенец химичен анализ, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, хлориди, нитрити, сулфати, фосфати и нитрати, манган и желязо на основание чл.80, ал.2, т.1, буква ”б” на Наредба № 1/ 10.10.2007 г. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

• Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането -средноденонощен дебит и разрешено водно количество.

Документи: Съобщение

10:33 | 26.01.18 | Съобщения