Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-6402-03/13.06.2014г. на Главния архитект на район „Младост’ – Столична община е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план в териториален обхват – УПИ XII-793,794, кв.1, м. “Горубляне”, по плана на гр. София – за образуване на два нови урегулирани поземлени имота по имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 68134.4086.793 и 68134.4086.794.

17:15 | 18.06.14 | Съобщения