Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №17/12.05.2020г. на Главен архитект на СО – р-н “Младост”  за обект:

“Приемо-предавателна станция SOF 2156. C000 “Fontan”с честотен обхват 900/1800/2100 MHz на “А1 България” ЕАД “, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.143, сграда/СОС с идентификатор 68134.4089.143.1, УПИ IV-143,447, кв № 19д, м. Младост 4, район Младост, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, бл./сграда 460, приложение към което е писмo с изх. № 15214-36/06.01.2020г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.209.

15:45 | 28.05.20 | Съобщения