СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 5/07.02.2022г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Преустройство на приемо-предавателна станция №1608 с честотен обхват 900-2100 MHz на “ЦЕТИН България” ЕАД, разположена върху сграда с идентификатор 68134.4088.14.1 гр. София, жк “Младост 3”, бл.353, вх.2, УПИ I-14, кв.17А, м. “Младост 3, р-н “Младост“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4088.14, сграда/СОС с идентификатор 68134.4088.14.1, УПИ I – 14, кв № 17А, м. “Младост 3”, район „Младост“, административен адрес: ж.к. Младост 3, бл./сграда 323, вх. 2, приложение към което е писмо изх.№ 13780-7219/05.08.2021г. на Директора на РИОСВ–София към МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.212.