СЪОБЩЕНИЕ

за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:

Старши експерт в отдел “Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ – СО-район “Младост”

Ваня Йорданова Неделчева

Десислава Стефанова Минчева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.06.2022 г. от 10.00 ч., в заседателната зала на 3 етаж, в сградата на СО-район”Мла-дост”, ж.к.”Младост”-3, ул. ”Свето Преображение”, №1.