Съобщения

Съобщение

Район „Младост” – Столична община съобщава, че с Решение № 311 на Столичния общински съвет от 29.05.2014г. е одобрен:
1. Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация в обхват: м.„Младост 2”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв.13а, кв.7, кв.16, кв.2, кв.17а; м. „Младост 3”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв.1а, кв.2, кв.11, кв.12; м. „Бул. Ал. Малинов”, кв.14, кв.14а (нов), кв.24, кв.24а (нов), кв.32а; м. „Бул. Александър Малинов”, кв.32; м. „Младост 4”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв.12а, кв.13, кв.13а, кв.14, Район „Младост”, на:
1.1. Бул. „Александър Малинов” от о.т.1б – о.т.1а – о.т.33а – о.т.34а – о.т.34г – о.т.13а – о.т.42а – о.т.55а – о.т.142а; от о.т.33а – о.т.175 (стара) – о.т. 164а – о.т.161а; заличаване на улица от о.т.170 – о.т.75; създаване на пешеходна алея между кв.17а от м. „Младост 2”, кв.24 от м. „Бул. Ал. Малинов”, кв.24а от м. „Младост 2”, кв.32 от м. „Бул. Ал. Малинов” и кв. 32а от м. „Бул. Ал. Малинов” по кафявите и зелени линии, цифри и зачертавания, съгласно приложения проект.
1.2. Ул. „Св. Киприян” между о.т.38 – о.т.1а; ул. „Филип Аврамов” между о.т.1а – о.т.28; ул. „Проф. Александър Теодоров – Балан” между о.т.33а – о.т.32; ул. „Д-р Атанас Москов” между о.т.34а – о.т.14; задънена улица между о.т.14б – о.т. 104; откриване на нова улица между о.т.12а – о.т.34г и задънена улица от о.т.12б – о.т.12в; улица между о.т.164а – о.т. 14б; улица между о.т.161а – о.т.160; задънена улица между о.т.47в – о.т.47г; улица между о.т.42а – о.т.150; улица между о.т.55а – о.т.51а; бул. „Ал. Паскалев” между о.т.42а – о.т.41 и между о.т.55а – о.т.56 по кафявите и зелени линии, цифри и зачертавания, съгласно приложения проект.
2. Подробен устройствен план – изменение на план за регулация в обхват: м.„Младост 2”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв.13а, кв.7, кв.16, кв.2, кв.17а; м. „Младост 3”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв.1а, кв.2, кв.11, кв.12; м. „Бул. Ал. Малинов”, кв.14, кв.14а (нов), кв.24, кв.24а (нов), кв.32а; м. „Бул. Александър Малинов”, кв.32; м. „Младост 4”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв.12а, кв.13, кв.13а, кв.14, Район „Младост”, на: 2.1. м.„Младост 3”, кв.12, УПИ I-401-„за жилищно строителство, обществено обслужване и тп” по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно приложения проект.
2.2. м. „Бул. Ал. Малинов”:
За кв.14. Изменение границите на УПИ I-3511, 3513-„за бензиностанция и КОО” и преотреждането му в УПИ I-549-„за зала за зимни спортове”. Създаване на УПИ III-„за озеленяване”. Създаване на нов кв.14а. Изменение границите на УПИ III-3511, 3513-„за КОО и подземни гаражи” от стар кв.14 и преотреждането му в УПИ III-3511, 3513-„за зала за спортни игрища”.
За кв.24. Изменение границите на УПИ I-355-„за офиси, подземни гаражи, КОО и ПГ”. Изменение границите на УПИ III-353,355-„за офиси, подземни гаражи и КОО”. За кв.32а. Изменение границите на УПИ I-354-„за офиси, подземни гаражи и КОО”. Създаване на нов кв.24а. Създаване на УПИ I-„за озеленяване” по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно приложения проект.
2.3. м. „Бул. Ал. Малинов”, кв.32. Създаване на УПИ III-„за озеленяване” по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно приложения проект.
3. Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на м. „Бул. Ал. Малинов”, нов кв.14, УПИ I-549-„за зала за зимни спортове”; нов кв.14а, УПИ III-3511, 3513-„за зала за зимни спортове”; кв.24, УПИ I-355-„за офиси, подземни гаражи и коо”; кв.32а, УПИ I-354-„за офиси, подземни гаражи и коо”, съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседните УПИ и/или сгради, включително през улица.
4. Схема за вертикално планиране с надлъжни и напречни профили на улиците, план-схема на „ВиК”-съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в Район „Младост” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правен” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.
Решение № 311 на Столичния общински съвет от 29.05.2014г. е обявено в бр. 52/24.06.2014г. на ДВ.
1.Решение СОС
2.ИПРЗ планове – Малинов ↗
3.ИПЗ планове – Малинов ↗

17:17 | 24.06.14 | Съобщения