Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-20/24.06.2014г. от началник отдел „ИИКС” на район „Младост” за обект: „Изместване на съществуващ водопровод ф400 CHG от УПИ І-4089.591, кв.1а, жк „Младост-3“, със същия диаметър в южното платно на ул.“Филип Аврамов“ с начало при О.Т. 188 и трасе в източната посока до връзка със съществуващ водопровод ф400 CHG при О.Т. 27 на ул.“Филип Аврамов“, район „Младост“, гр.София“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-2031/21.03.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

17:21 | 24.06.14 | Съобщения