Съобщения

Съобщение

Район „Младост” – Столична община обявява на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, че с Решение № 256 на Столичния общински съвет от 28.04.2014г. е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на м. „Младост 1”, кв.3ж, УПИ V-6023, 6024-„за обществено обслужване” по червените и сини линии, цифри и текст, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 1”, одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
Решение № 256 на Столичния общински съвет от 28.04.2014г. е публикувано в бр.52/24.06.2014г. на ДВ.
1.Решение СОС
2.Младост 1 графика

17:23 | 24.06.14 | Съобщения