Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №75/27.07.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „DCS/LTE/WI-FI-Базова станция №SOF002-Шиновски“, разположена на покрива на вх.4, бл.511, ж.к.„Младост-1а”, УПИ ХVІ-127 “за комплексно жил. строителство”, кв.2, гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-1982/26.03.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

17:33 | 25.07.14 | Съобщения