Съобщения

Съобщение

Столична община – район “Младост” на основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-09-50-522/03.07.2014г. на Главния архитект на Столична община за допускане на градоустройствена процедура – да се изработи проект за изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват:
Поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1647, попадащ в съществуващи УПИ ІІ-414 „за ЖС“ и УПИ ІІІ „за държавно военно издателство“, кв.12 и нови улици от о.т. 24-33Д-33Г-33Б до о.т. 33А и от о.т.33Б до о.т.33В, НПЗ „Изток“ м.“Къро“ по плана на гр.София.

17:35 | 01.08.14 | Съобщения