Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №83/08.08.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „ Оптична кабелна линия „17-176/ТШ4-177-179/ТШ1“ – І етап в участък: граница р-н „Младост“СО-Ш72-373 до граница р-н „Панчарево“СО-Ш74-6231”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №04-00-6982/30.07.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

17:36 | 13.08.14 | Съобщения