Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-27/20.08.2014г. от началник отдел „ИИКС” на район „Младост” за обект: „Улични канал ф300 и водопровод ф160 ПЕВП по тупикова улица „О.Т.5281-О.Т.5282“ от съществуващи ВК мрежи до О.Т.5282, кв.28а, м.“Югоизточен град район 4-зона 5“, район „Младост“, гр.София“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-6363/25.07.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

17:38 | 20.08.14 | Съобщения