Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №93/22.08.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: “DCS/LTE/WI-FI-Базова станция №SOF-007“, разположена на покрива на бл.377, ж.к.„Младост-3”, УПИ V-272 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, кв.6, гр.София.”, гр.София, УПИ ІІ “за комплексно жилищно строителство”, кв.13В, м.”Младост-1”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-3883/15.04.2013г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

17:41 | 25.08.14 | Съобщения