Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №91/22.08.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: “Базова станция GSM/UMTS № 1475, разположена на покрива на сграда №6 в „Бизнес парк София”, ж.к.“Младост-4“, гр.София, УПИ Х-545, кв.24 по плана на гр.София”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-5682/17.07.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

17:43 | 25.08.14 | Съобщения