Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №100/02.10.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Преустройство на GSM базова станция на „GLOBUL”в GSM/UMTS базова станция № 1197 и радиорелеен възел №1197, разположени на покрива на бл.471, вх.4, ж.к.„Младост-4”, гр.София, УПИ І- „за комплексно жилищно строителство и трафопост“, кв.30, м.“Младост-4“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС№26-00-5676/16.05.2012г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

17:45 | 02.10.14 | Съобщения