Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 101/02.10.2014г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Двуетажна сграда за комплексно обществено обслужване с магазини и офиси със ЗП 170,40 кв.м и РЗП 637,20 кв.м в УПИ I-432,433-„за КОО”, кв.11, местност ж.к.”Младост-3” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 94-00-6042/16.07.2014г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

17:47 | 02.10.14 | Съобщения