Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №103/10.10.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Базова станция с честотен обхват 1800-2100 MHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №SOF 0931.А000-BOILA”, УПИ І- „за търговска дейност, ПГ и озеленяване“ПИ с идентификатор 68134.4092.9898, кв.2, м. НПЗ”Изток”-ПЗ”Горубляне” по плана на гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-8191/25.09.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

18:18 | 14.10.14 | Съобщения