Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ съобщава, че с Решение № 565/11.09.2014г. на СОС е одобрен проект за:
1. Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на м. „Младост З”. Откриване на улица от о.т.38а до о.т.38б и създаване на нови квартали 2 и 2Г. Изменение на улична регулация между о.т.42 и о.т.38а. Изменение на улична регулация между о.т.29 и о.т.32. Изменение на плана за регулация за кв.2, като от УПИ III-498- „за озеленяване, магазин, коо и офиси” се създават нови УПИ III-6137, 6153- „за озеленяване, магазин, коо и офиси”, УПИ I-239, 242, 668, 6153- „за озеленяване” и УПИ IV- „за озеленяване”. Изменение на западната регулационна граница на УПИ IV-570-„за магазин и коо” в кв. 2Г (нов), по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания и с корекциите в оранжев цвят, съгласно приложения проект.
2. Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване на м. „Младост 3″, кв.2, нови УПИ I-239, 242, 668, 6153- „за озеленяване” и УПИ III-6137, 6153- „за озеленяване, магазин, коо и офиси”, съгласно приложения проект и с корекциите в оранжев и лилав цвят, без допускане на намалени разстояния към съседните УПИ и/или сгради, включително през улица.
3. Схема с надлъжни и напречни профили на новопроектирана улица от о.т.38а-о.т.38б, съгласно приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Връзка 1
Връзка 2
Връзка 3

18:19 | 14.10.14 | Съобщения