Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №105/15.10.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „ Базова станция с честотен обхват 1800-2100 MHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №SOF 0757-EVROPARK ”, разположена в офис сграда с идентификатор 68134.4082.6181.1, в УПИ ХХVІІІ-16, кв.3, м. „Младост-1“ по плана на гр.София с административен адрес: бул.“Цариградско шосе“№40”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-8192/26.09.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

18:22 | 24.10.14 | Съобщения