Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 25/13.03.2014г. от Главния архитект на район „Младост” за обект: „DCS/LTE/WI-FI – Базова станция № SOF001 – ЗИТ, разположена на покрива на Корпус 2 от ЗИТ /сграда с идентификатор 68134.4081.46.1/ в УПИ I-“за чисто производство”, кв.10, местност бул.”Цариградско шосе – 7 км.“ по плана на гр.София, адм.адрес: ул.”Магнаурска школа” № 15“, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-481/13.02.2014г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.209.

16:13 | 21.04.14 | Съобщения