Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 109/04.11.2014г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Надстрояване и преустройство на съществуваща сграда за обществено обслужване с гаражи и ателиета, при което към Ателие №1 се приобщава тераса и се променя предназначението му в Медико-техническа и зъботехническа лаборатория със ЗП 66,88 кв.м, находяща се в бл.14Б, УПИ XXVIII-198-“за гаражи”, кв.13в, местност ж.к.”Младост-1” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-8370/31.08.2012г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

18:23 | 04.11.14 | Съобщения