Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №110/05.11.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „ Базова станция с честотен обхват 1800 MHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №SOF 0242-METRO”, УПИ І- 6145 /ПИ с идентификатор 68134.4083.6145/, кв.10, м. бул.”Цариградско шосе 7-11км” по плана на гр.София”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-8193/15.10.2014г. от Директора на РИОСВ – София.Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

18:25 | 05.11.14 | Съобщения