Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ съобщава, че с Решение № 639/09.10.2014г. на СОС е одобрен проект за:
План за регулация на УПИ Х-6083, 6084- „за обществено обслужване”, кв.17, м. „Младост 1”, Район „Младост” по сините и червени линии, букви, текст и цифри, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 1”, одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът за застрояване за нов УПИ Х-6083, 6084-„за обществено обслужване”, идентичен с проектен УПИ Х-668,379- „за обществено обслужване”, кв.17, м. „Младост 1″, одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС, може да се прилага.
На основание чл. 15, ал.6 от ЗУТ решението влиза в сила с издаването му и се съобщава на заявителите.
1.Решение 639
2.Графика

18:26 | 07.11.14 | Съобщения