Съобщения

Съобщение

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)От “ПроГрафикс” ЕООД, гр. София, район Средец,, ул. „Славянска”, №11, вх. В, ет. 3, ап. 11.
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за„Офисна сграда с подземен гараж и трафопост”, Местоположение: УПИ II, 96, 97, 98, кв. 4В, м. „Младост 1”, гр. София.
а контакти: Жан Желев, тел.: 0883 300 993
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

18:29 | 25.11.14 | Съобщения