Съобщения

Съобщение

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.) ЛЕНАСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК № 1 75071916, София, ул.”Лидице” №2, ап.8
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за строителство на „6-етажна офис сграда е подземен гараж” в УПИ IV-25, кв. 9, Младост 3, София.
За контакти арх. Димитър Младенов, в качеството му на пълномощник на „ЛЕНАСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1407, ул.’’Кричим” № 6, тел. : 02 8685578, 0889588667
исмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба та за ОВОС

18:31 | 25.11.14 | Съобщения