Съобщения

Съобщение

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ИВАЙЛО РАШКОВ ПАНОВ, с ЕГН 6701186323, с постоянен адрес в гр. София, притежаващ л.к. № 40616398 изд. на 26.07.2010г. от МВР- София ИХЪОНГ НГУЕН ПАНОВА, с ЕГН 6001126993, с постоянен адрес в гр. София, притежаваща л.к. № 195824349 изд. на 04.01.2007г. от МВР- София.
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ” Сграда с апартаменти, ателиета, гаражи и кафе-сладкарница, разположена в УПИ V- 16 / ПИ с идентифик. 68134.4088.16/, кв.17, м.”Младост -3″, район “Младост” по плана на гр. София
За контакти: 0889 399 293
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

18:33 | 25.11.14 | Съобщения