Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №116/01.12.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „ Базова станция на № 1204, разположена върху сграда с идентификатор 68134.4089.424.1, УПИ ІV- 424„за КОО и офиси“, кв.24, м.“Младост-4“ по плана на гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-9240/03.11.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

18:34 | 02.12.14 | Съобщения