Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 122/15.12.2014г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Преустройство и промяна на предназначението на Магазин №7 в АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕНТАЛНА със ЗП 40,43 кв.м, находяща се в бл.408, вх.3, УПИ II-412-„за компл.жил.строителство и тп” (стар УПИ III), кв.5а, местност ж.к.”Младост-4” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-4379/03.06.2014г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

18:36 | 16.12.14 | Съобщения