Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №119/05.12.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „ Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №SOF 0575.В002“BIZNES PARK 2”, разположена в сграда с идентификатор 68134.4090.506.2, в УПИ ІІ-1360,1356,1383, кв.36Б, м. „Младост-4“ по плана на гр.София с административен адрес: гр.София, “Околовръстен път“№253”, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-9495/04.11.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

18:37 | 08.12.14 | Съобщения