Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТКРС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №120/05.12.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: “DCS/LTE/WI-FI-Базова станция №SOF119-Бъднина“, разположена на покрива на вх.1, бл.321А, ж.к.„Младост-4”, УПИ VІ-52 “за жил. строителство и ТП”, кв.7, гр.София“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-3794/09.05.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.209.

18:39 | 08.12.14 | Съобщения