Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 27/20.03.2014г. от Главния архитект на район „Младост” за обект: „Преустройство, промяна на предназначението и приобщаване на част от офис на кота +5,00 със ЗП 431,52 кв.м към съществуващ ресторант на кота ±0,00 с обща РЗП на новия обект 1291,47 кв.м, находящ се в двуетажна сграда със смесена обществено-обслужваща функция в УПИ IX-229,237,239,240-„за жил.строителство и обслужване”, кв.13Г, местност ж.к.”Младост-1” по плана на гр.София, адм.адрес: ул.”Йерусалим” № 22”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-6889/10.09.2013г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

16:14 | 21.04.14 | Съобщения