Съобщения

Съобщение

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00293/24.11.2014 г. за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане №11590336/11.02.2009 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното.С оглед съществуващия недостиг на свободни водни количества за подземно водно тялоBG1GООООООN033 „Порови води в Неогена – Софийска котловина”, определени съгласно изискванията на чл.46а от Наредба №1/10.10.2007 год. и вземайки предвидобстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част отводовземането, съгласно чл.79а, 1.Пълен текст на съобщението

18:41 | 07.01.15 | Съобщения