Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-6402-1/15.01.2015г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост” е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: гр. София, м. „Горубляне”, кв. 3, УПИ IX-869 за разделянето му на два нови урегулирани поземлени имоти, като в тях се предвижда свързано застрояване.

Столична община – район „Младост” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-6402-3/16.01.2015г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост” е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: гр. София, м. „Младост 2”, кв. 1Г, УПИ I-622 за разделянето му на два нови урегулирани поземлени имоти, като в тях се предвижда свободно застрояване.

Столична община – район „Младост” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-6402-4/21.01.2015г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост” е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват: гр. София, м. „Младост 1”, кв. 6, УПИ IV-580,722 “за общ. обслужване” и УПИ III-722 “за компл. жил. строителство”.

18:43 | 22.01.15 | Съобщения