Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 19/12.03.2015г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Осеметажен надземен паркинг за леки автомобили със ЗП 225,90 кв.м и РЗП 1807,20 кв.м в УПИ IV-“за обслужване”, кв.13, местност “бул. Цариградско шосе – 7 км.” по плана на гр.София”, приложение към което е Решение № СО-5-ПР/2015г. от 20.01.2015г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

18:46 | 12.03.15 | Съобщения