Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №28/31.03.2015г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Базова станция с честотен обхват 1800 MHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №SOF 0990 „SIRMS“, разположена върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4081.35.1, в УПИ VІІІ, кв.8, м. „бул.Цариградско шосе 7-км“ по плана на гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-289/29.01.2015г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

19:01 | 01.04.15 | Съобщения