Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №27/31.03.2015г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „ Базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №SOF 0247, разположена върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4082.268.1, в УПИ ІІІ-268 “за поща“, кв.7, м. „Младост-1“ по плана на гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-8194/15.10.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

19:03 | 01.04.15 | Съобщения