Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149 ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №32/08.04.2015г. от главния архитект на район „Младост” за строеж: Преустройство и смяна на предназначение на магазин №2 в „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА АЛФАДЕНТ” със ЗП 65,39м2 в блок №54А, вх.4, ж.к.”Младост 1″, УПИ VІІІ-595, кв.13а, м.Младост 1, гр.София, приложение към което е писмо изх.№26-00-804/10.02.2015г. на Директор на РИОСВ-София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район “Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, стая 209.

19:05 | 16.04.15 | Съобщения