Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №37/17.04.2015г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „ Базова станция на № 1240, разположена върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4083.286.3, УПИ ІІ-286„за жилищно строителство и ТП“, кв.4А, м.“Младост-3“, бл.364, вх.3” по плана на гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-8017/09.09.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

19:06 | 20.04.15 | Съобщения