Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 41/23.04.2015г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Сграда с офис, ателиета, жилища, гаражи и подземни складове със ЗП 225,30 кв.м и РЗП 1256,10 кв.м в УПИ I-1755 /ПИ с идентификатор 68134.4091.673/, кв.13, местност ж.к.”Младост-2” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-10506/06.01.2015г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

19:13 | 24.04.15 | Съобщения