Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-11/07.05.2015г. от началник отдел „ИИКС” на район „Младост” за обект: „Главен клон IV в участъка от ул.“Петър Дипларов“ до бул.“Самоковско шосе“, III етап- от ул.“Деян Попов“ до бул.“Самоковско шосе“ – подобект: „Етап III.1. – Участък от Главен клон IV от ул.“Деян Попов“ до ул.“Хан Аспарух“, включително ул.“ Хан Аспарух“ от ул.“Искър“ до ул.“Крайречна“, по плана на гр.София, район „Младост“, кв.“Горубляне“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №08-00-3442/12.05.2014г. от Директора на РИОСВ – София.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

19:24 | 07.05.15 | Съобщения