Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-15/26.05.2015г. от началник отдел „ИИКС” на район „Младост” за обект: „Уличен водопровод ф125мм ПЕВП по ул.“о.т. 431-о.т.427“, от връзка със съществуващ водопровод ф300 ст.тр. до СВО за УПИ VI-502,503, кв.31, м.“Младост-1“, район „Младост“, гр.София“ , приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-4343/19.05.2015г. от Директора на РИОСВ – София.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

19:27 | 26.05.15 | Съобщения