Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №53/13.05.2015г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Триетажна сграда за комплексно обществено обслужване със ЗП: 114м2 и РЗП:481,80м2, находяща се в УПИ ХХVІІІ-1059, кв.8, НПЗ”Изток”-м.”Къро” по плана на гр.София“ по плана на гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-1783/27.04.2015г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

19:28 | 13.05.15 | Съобщения