Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-20/19.06.2015г. от началник отдел „ИИКС” на район „Младост” за обект: : „Уличен водопровод ф110мм ПЕВП PN10 от съществуващ водопровод ф 110 мм РЕ по ул.“Димитър Моллов“ при О.Т.272б, по улицата през О.Т. 272д до сградното водопроводно отклонение за УПИ ХХII-29, кв.3, м.“Младост-1“, район „Младост“, гр.София“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №94-00-10508/17.12.2014г. от Директора на РИОСВ – София.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

19:30 | 19.06.15 | Съобщения