Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 56/22.06.2015г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Преустройство на част от производствена сграда в цех за производство на картонени изделия с РЗП 3954,00 кв.м, находящ се в УПИ I-119,222, кв.14А, местност НПЗ „Изток”, м.”Къро” по плана на гр.София:
I етап – печатно помещение, помещение щанци, 2бр. складове, санитарни, битови, офисни и други обслужващи помещения;
II етап – помещение за допълнителна поточна линия между оси 6-14 и А-В”
, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-9584/13.11.2014г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

19:31 | 23.06.15 | Съобщения