Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 72/05.08.2015г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи със ЗП 509,37 кв.м и РЗП 3 207,88 кв.м – I етап и Жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи със ЗП 560,73 кв.м и РЗП 3 461,82 кв.м – II етап в УПИ VIII -440,441,442,450, кв.1А, местност ”Младост 2” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ изх.№ 94-00-3591/24.04.2015г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

19:40 | 06.08.15 | Съобщения