Съобщения

Съобщение

Столична община-район “Младост” на основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация с придружаващите го схеми и материали на местност НПЗ “Изток, м. “Къро”, квартал 12, УПИ VІІІ-1196”за жилища, офиси и магазини”, ІХ-749, ХІ-9522 ”за жилища, офиси, магазини и подземни гаражи”, ХХVІІ-9523 “за жилища, офиси, магазини и подземни гаражи”, ХХVІ-1276 “за жилищно строителство, офиси, магазини и подземни гаражи”, ХІІ-“за ОЖС”, кв. 11, УПИ І “за ОЖС”, кв. 4, УПИ “за административни и стопански сгради и гаражи на МНО”, УПИ “за озеленяване”, кв. 5 “за озеленяване”, улица между о.т. 21а до о.т. 34, кръстовище с улица”Проф. Петър Мутафчиев” по плана на гр. София. Проектът е изложен в район “Младост”. На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението в “Държавен вестник” заинтересовените лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Главния архитект на СО чрез район “Младост” на СО. Съобщението е публикувано в бр. 59 от 04.08.2015г. на “Държавен вестник”.
http://sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=podrobni/2015/IPR_m_Karo/

22:44 | 04.08.15 | Съобщения